HeaderSearchForm

Zjazd Członków Okręgu Śląskiego ZPFP


Zgodnie z Rozdziałem VI & 29 pkt 2 STATUTU Związku Polskich Fotografów Przyrody, Zarząd Okręgu Ślaskiego zwołuje Walny Zjazd Członków Okręgu Śląskiego ZPFP zwyczajny, sprawozdawczo – wyborczy w dniu
25 KWIETNIA 2013 roku o godz.18.00 w sali nr 401A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3
Projekt porządku dziennego Walnego Zjazdu Członków Okręgu Śląskiego ZPFP:
  • Otwarcie Zjazdu, przedstawienie warunku wyboru nowych władz Okręgu Śląskiego ZPFP
  • Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu
  • Omówienie regulaminu Zjazdu i przyjęcie porządku obrad
  • Sprawozdanie prezesa Leslawa Kostkiewicza z działalności Okręgu za okres mijającej kadencji
  • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu Śląskiego ZPFP
  • Wybór nowych Władz Okręgu Śląskiego ZPFP
  • Wybór Delegatów Okręgu Śląskiego ZPFP
  • Podjęcie Uchwał Zjazdu
  • Zakończenie Zjazdu
Pierwszy termin Walnego Zjazdu - 25 KWIETNIA 2013 roku godz.18.00
Drugi termin Walnego Zjazdu - 25 KWIETNIA 2013 roku godz.18.30
W imieniu Zarządu Okręgu Śląskiego ZPFP
Lesław Kostkiewicz
Prezes Okręgu
parent menu item not found: "130"