HeaderSearchForm

ZPFP na spotkaniu z misją UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej


W dniach 4-8 czerwca 2016 r. Puszczę Białowieską odwiedzili eksperci Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), ciała doradczego UNESCO w sprawie obszarów Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego. W skład delegacji wchodzili eksperci IUCN ds. bioróżnorodności: Hervé Lethier i Oliver Avramoski oraz wyjątkowo także Luc Bas, regionalny dyrektor IUCN na Europę. Misja UNESCO przyjechała do Puszczy na zaproszenie Ministerstwa Środowiska, aby ocenić na miejscu, czy kontrowersyjne zmiany w Planie Urządzania Lasu dla tego obszaru zatwierdzone przez Ministra Środowiska w marcu tego roku nie naruszają ustaleń, na mocy, których cały obszar Puszczy Białowieskiej został w 2014 r. wpisany na prestiżową listę obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przedmiotem kontrowersji jest zwłaszcza zapis o trzykrotnym zwiększeniu wycinki drzew na terenie Puszczy znajdującym się poza parkiem narodowym, jednak wpisanym na listę UNESCO. Wycinka ta ma być podyktowana koniecznością ochrony Puszczy przed gradacją kornika drukarza. Organizacje przyrodnicze i liczni naukowcy sprzeciwiają się takiej wizji ochrony Puszczy. Argumentują, że las doskonale poradzi sobie z kornikiem sam, podczas gdy ludzka ingerencja na taką skalę zaburzy naturalne procesy biologiczne i zagrozi licznym gatunkom chronionym w Puszczy Białowieskiej.
W niedzielę 5 czerwca eksperci IUCN wizytowali Puszczę wraz z przedstawicielami Ministerstwa i Lasów Państwowych. W poniedziałek odbyła się konferencja zorganizowana przez te instytucje, podczas której eksperci mieli okazję wysłuchać argumentów zarówno zwolenników jak i przeciwników wycinki. W spotkaniu wzięły udział między innymi liczne organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Swoje prezentacje przedstawili leśnicy, w tym Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, który przekonywał, że w Puszczy nie następuje wycinka drzew, a jedynie „wymiana generacyjna lasów”. Zaznaczył, że wycinka do 188 tys. m3, którą zakłada aneks do PUL będzie możliwa tylko, jeśli zmienione zostanie polskie prawo. Przekonywał też, że Puszcza Białowieska nie jest lasem pierwotnym ani naturalnym, a jedynie jego doskonałą imitacją.

Na spotkanie nie zostali zaproszeni naukowcy, którzy reprezentują środowisko naukowe zdecydowanie sprzeciwiające się wycince. Mieli oni jednak okazję zaprezentować argumenty przeciwko ingerencji w ekosystem Puszczy dzięki organizacjom pozarządowym, które odstąpiły im swój czas na wypowiedź. Dr hab. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Badań Ssaków PAN w Białowieży podkreślił, że gradacja kornika jest przejawem życia Puszczy i jednym z niezbędnych, naturalnych procesów biologicznych, które są chronione w ramach ustaleń z UNESCO. Dr hab. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego odniósł się do kwestii naturalności Puszczy: choć nie wiemy, czy drzewostanów ponad stuletnich, nigdy nie sadzonych przez człowieka, jest w niej 48, 72 czy 92 %, Puszcza Białowieska pozostaje najlepiej zachowanym, jedynym tego typu lasem na Niżu Europy i nic lepszego od niej już „nie mamy”.

W konferencji wzięła też udział sekretarz ZPFP Diana Maciąga, która zaapelowała do zebranych o ochronę Puszczy Białowieskiej, na jaką zasługuje, jako Obszar Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz przekazała ekspertom Stanowisko ZPFP w tej sprawie.
- Puszcza Białowieska jest największym skarbem polskiej przyrody. Tylko tu możemy doświadczyć świata dzikiej natury, który gdzie indziej bezpowrotnie przeminął. Choć niektórych martwi widok powalonych drzew, są one równie ważne i cenne jak żubry, rysie czy wilki. To dzięki nim Puszcza tętni życiem i to one współtworzą jej unikatowe piękno i kształtują ten bezcenny ekosystem. Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu Puszczy zapewniona zostanie najlepsza możliwa ochrona. W przeciwnym razie pewnego dnia może okazać się, że nasze fotografie Puszczy mają wartość głównie archiwalną – argumentuje Diana Maciąga.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie misji UNESCO z lokalnymi mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i naukowcami podważającymi konieczność wycinki, tym razem bez udziału przedstawicieli Ministerstwa i Lasów Państwowych.

Nazajutrz eksperci kontynuowali wizję terenową – wraz z naukowcami i przedstawicielami Ministerstwa i Lasów odwiedzili obszar ochrony ścisłej na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie mieli okazję przekonać się, jak wygląda naturalna regeneracja lasu. Następnie misja UNESCO wzięła udział w wizytacji Puszczy z udziałem wszystkich organizacji przyrodniczych na powierzchniach, gdzie trwają cięcia opisywane, jako sanitarne. Przedstawiciele Lasów Państwowych pełnili rolę obserwatorów, mieli też okazję odpowiadać na pytania ekspertów dotyczące konkretnych przypadków i planów wycinki w miejscach wskazanych przez organizacje społeczne. Tego wyjazdu nie było pierwotnie w planie, lecz eksperci UNESCO zdecydowanie poparli apel strony społecznej o jego zorganizowanie. Podkreślili, że ich celem jest zagwarantowanie, by wszystkie strony zaangażowane w sprawę ochrony Puszczy Białowieskiej zostały wysłuchane a wszystkie informacje dokładnie przeanalizowane.

Eksperci wielokrotnie podkreślali, że naturalność Puszczy Białowieskiej nie jest przedmiotem ich zainteresowania, gdyż na listę UNESCO została ona wpisana ze względu na dwa inne kryteria. Puszcza stanowi wyjątkowy przykład istotnych procesów ekologicznych i biologicznych zachodzących w ewolucji i rozwoju ekosystemów lądowych jak również zbiorowiskach roślin i zwierząt oraz zawiera najbardziej znaczące i istotne siedliska przyrodnicze dla ochrony różnorodności biologicznej in-situ, włączając zagrożone gatunki posiadające wyjątkową uniwersalną wartość z punktu widzenia nauki lub ochrony. W całej Europie i Ameryce Północnej są tylko 3 obszary leśne, które spełniają te kryteria.

Po zakończeniu misji eksperci przygotują raport, który zawierać będzie rekomendacje dla polskiego rządu dotyczące ochrony Puszczy jako Obszaru Światowego Dziedzictwa UNESCO. W sytuacji złamania przez stronę polską uzgodnień zawartych w akcie ustanawiającym Puszczę Białowieską obiektem UNESCO będą zmuszeni umieścić ją na liście Obiektów Światowego Dziedzictwa w Niebezpieczeństwie. Eksperci nie przedstawili żadnych komentarzy podczas spotkań, jednak zaapelowali o natychmiastowe powstrzymanie wycinki w strefach UNESCO do czasu publikacji raportu pod koniec czerwca.
 
parent menu item not found: "130"