HeaderSearchForm

Stanowisko ZPFP w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie


Stanowisko
Związku Polskich Fotografów Przyrody
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie

Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody wyraża poważne zaniepokojenie zapisami procedowanej obecnie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska. Zapisy te budzą obawy obniżenia standardów ochrony polskiego dziedzictwa przyrodniczego oraz mogą bezpośrednio dotknąć wszystkich miłośników przyrody,w tym również członków ZPFP.

Stowarzyszenie Związek Polskich Fotografów Przyrody jest największą i najstarszą polską organizacją zrzeszającą fotografów przyrody, której celem jest, obok promowania fotografii przyrodniczej i jej etycznej strony oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej, udział w tworzeniu kultury narodowej, współuczestnictwo w ochronie przyrody i zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Z podanych względów zainteresowały nas i zaniepokoiły poniższe zapisy nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie:
1. Zmiana brzmienia Art. 5 przewidująca ustalanie listy gatunków łownych z uwzględnieniem kultywowania tradycji łowieckich, co może otworzyć drogę do przywrócenia polowań na gatunki takie jak wilk, żubr czy łoś. Stoimy na stanowisku, że w nowoczesnym, cywilizowanym kraju, jakim jest Polska, gospodarka dziko żyjącymi populacjami zwierząt powinna opierać się tylko i wyłącznie na przesłankach merytorycznych i rzetelnych badaniach naukowych oraz służyć przede wszystkim ochronie ojczystej przyrody i bezpieczeństwu ludzi.

2. Dodany w nowelizacji pkt. 8 Art. 51 1., w myśl którego Kto utrudnia lub uniemożliwia wykonanie polowania – podlega karze grzywny. Zapis ten pozostawia szerokie pole do interpretacji i budzi obawy o nadużycie prawa. W praktyce może on oznaczać, że sama obecność osoby fotografującej w łowisku lub innej postronnej np. spacerującej po lesie, może skutkować odpowiedzialnością karną. Dotyczy to szczególnie fotografowania wyjątkowych widowisk przyrodniczych takich jak rykowisko jeleni szlachetnych czy jesienna migracja ptaków, które są równocześnie szczytem sezonu łowieckiego. Fotograf przyrody realizując swoją pasję, jak i każda inna osoba zainteresowana takim widowiskiem, w tym czasie narażałby się na dotkliwe kary finansowe. Obawy te są w pełni uzasadnione, co pokazują liczne sytuacje, w których fotografowie przyrody byli wzywani do opuszczenia lasu przez myśliwych oraz przypadek ornitologa, któremu w 2011 r. wytoczono proces o utrudnianie polowania, na które natknął się prowadząc obserwacje. Co więcej, proponowany zapis nadaje wyższą rangę prowadzeniu polowań nad korzystaniem obywateli z prawa dostępu do lasów, prowadzenia obserwacji i uprawiania fotografii przyrodniczej, co może skutkować istotnym ograniczeniem prawa społeczeństwa do doświadczania i poznawania Ojczystej Przyrody będącej wspólnym dziedzictwem ogółu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody sprzeciwia się wprowadzaniu tych zmian i apeluje do Parlamentarzystów o ochronę dzikiej przyrody oraz tworzenie prawa jedynie lepszego dla Niej, z poszanowaniem prawa ogółu obywateli do jej poznawania i podziwiania.

W imieniu Zarządu Głównego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Zygmunt Urzędnik

Prezes ZPFP
parent menu item not found: "130"